Home

Goal : บุคลากรทางการพยาบาลสามารถพัฒนางานวิจัยที่มีคุณค่าและใช้ผลงานวิจัยในการพัฒนาระบบบริหารและบริการพยาบาล

วัน 27 มกราคม 2565 กลุ่มงานการพยาบาลวิจัยฯ ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ: การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ครั้งที่ 3/2566 สำหรับพยาบาล เนื้อหาในหัวข้อ วิธีการดำเนินวิจัยและการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจัย ทีมพยาบาลแต่ละสาขาร่วมนำเสนอและเตรียมส่งโครงร่างวิจัยมากกว่า 10 เรื่อง

วัน 15 ธันวาคม 2565 กลุ่มงานการพยาบาลวิจัยฯ ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ: การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ครั้งที่ 2/2565 สำหรับพยาบาล มีผู้ร่วมนำเสนอทั้งหมด 26 เรื่อง เนื้อหาในหัวข้อ การเลือกรูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย

วันที่ 9 ธันวาคม 2565  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม NICU  ชั้น 2 อาคารสิทธิเกษม 
 
กลุ่มงานการพพยาบาลกุมารเวชกรรม ร่วมกับ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล 
 
นำเสนอ Journal Club  
"Assessment and treatment of the withdrawal syndrome in paediatric intensive care units"

24 พฤศจิกายน 2565

เยี่ยมชม ภารกิจด้านการพยาบาล