เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ ( VISION)

ศูนย์รวมความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ทันสมัยของภาคเหนือ

พันธกิจ ( MISSION )

  1. บริหารการพยาบาลผู้ป่วยนอกและเสริมสร้างบุคลากรให้มีสุขภาวะ
  2. บริการพยาบาลตติยภูมิสู่ความเป็นเลิศ
  3. สนับสนุนการนำงานวิจัยนวัตกรรมหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้บริหารและบริการพยาบาล
  4. บริการความเชี่ยวชาญระดับสูงด้านอุบัติเหตุมะเร็งหัวใจทารกแรกเกิดและสนับสนุนการปฏิบัติขั้นสูงทางการพยาบาล

คุณค่าร่วม (Core Value) : 

รับผิดชอบ  สามัคคี  มีคุณธรรม

เป้าหมาย(Goal):

1.  ประชาชนได้รับการส่งเสริมและบริการสุขภาพที่ทันสมัยและเป็นเลิศ

 2.  เครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างดี

3 .  บุคลากรงานผู้ป่วยนอกมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และสุขภาวะที่ดี 

4.  การบริหารจัดการองค์กรยึดหลักธรรมาภิบาล