โรงพยาบาลลำปาง

วิสัยทัศน์ (Vision)​

ศูนย์รวมความเป็นเลิศด้านการแพทย์และการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมของภาคเหนือ

พันธกิจ (Mission )

    1. Service = ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน ทันสมัย
    2. Quality = พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
    3. Academy = เป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ส่งเสริมงานวิจัยและจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย
    4. Good Governance = มีธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม

คุณค่าร่วม (Core Value)

                                          รับผิดชอบ                    สามัคคี                 มีคุณธรรม

Lampang Hospital

ติดต่อเรา

280 ถ. พหลโยธิน ตำบล หัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000

เบอร์โทรติดต่อ

0-5423-7400

อีเมล

lampang@lph.go.th.