หน่วยให้ยาเคมีบำบัด

หอผู้ป่วยเคมีบำบัด ให้บริการดูแล รักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพ ผู้ป่วยรับยาเคมีบำบัด

เปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอกทุกแผนกที่มีแผนการรักษาระยะสั้น

ในวันและเวลาทำการปกติ (08.00 – 16.00 น.) 

หยุดทุกวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โดยสามารถกลับบ้านได้ภายในวันนั้น โดยไม่จำกัดอายุ จำนวน 10 เตียง

ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยรับยาเคมีบำบัดแบบ         ผู้ป่วยใน ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทุกแผนก

ยกเว้น แผนกกุมารเวชกรรม จำนวน 30 เตียง 

(เตียงสามัญ 24 เตียง พิเศษ 6 เตียง)