หน่วยตรวจหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษแบบภายนอก

ห้องตรวจหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษแบบภายนอก

                 หน่วยตรวจหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษแบบภายนอก ให้บริการ ณ ชั้น 3 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง ให้บริการตรวจหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษแบบภายนอก 6 บริการ ดังนี้

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง       ผ่านทางทรวงอก 

(Transthoracic Echocardiogram)

         ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง           ผ่านทางหลอดอาหาร

(Transesophageal Echocardiogram)

ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินออกกำลังกาย    บนสายพานเลื่อน 

(Exercise Stress Test)

         ตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดติดตัว          ตลอด 24/48 ชั่วโมง 

(Holter. ECG Monitor)

เตรียมผู้ป่วยก่อนทำหัตถการพิเศษทางระบบหัวใจและ หลอดเลือด เช่น CAG, RFA, Device closure,             Pacemaker, CRT,AICD, Cardiac MRI,         Thallium scan ,MIBI Scan

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ 

(Cardiac Rehabilitation)