หน่วยตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง

Electroencephalogram : EEG

ห้องตรวจคลื่นสมอง (Electroencephalogram:EEG) 

    ให้บริการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ในรายที่สงสัยว่าเป็นโรคลมชัก โรคสมองอักเสบที่มีคลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกติ รวมถึงประเมินภาวะสมองตาย 

ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองใน

ผู้ใหญ่ทุกวันจันทร์และวันพุธ

ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองใน

เด็กทุกวันพฤหัสบดี

ร่วมกับกุมารแพทย์ประสาทวิทยาให้บริการ Epilepsy oneday 

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง สำหรับผู้ป่วยเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดแบบครบวงจร

ทุกวันศุกร์

ร่วมกับแผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรมให้บริการ

คลินิก ระบบประสาทและสมอง

โดยแพทย์เฉพาะทาง

ทุกวันอังคาร

*รวมถึงตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองเคลื่อนที่ในกรณีผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ใน ICU และแผนกผู้ป่วยใน*

บริการตรวจวินิจฉัยกล้ามเนื้อและเส้นประสาท  ด้วยไฟฟ้า (Electrodiagnosis:EMG,NCS)

     ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติหรือบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท ทั้งที่หน่วยตรวจและเคลื่อนที่ในหอผู้ป่วยหนักและหอผู้ป่วยใน ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยง

ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์

ให้บริการตรวจวินิจฉัยกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าในผู้ป่วยแผนกอายุรกรรม

ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี

ให้บริการตรวจวินิจฉัยกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าและให้บริการฉีดยาลดเกร็งในผู้ป่วย spastic clinic ร่วมกับแพทย์แผนกเวชกรรมฟื้นฟู